508 346 669 22 629 25 35 czynne pon - pt 10:00 - 18:00, sobota 10:00 - 15:00

Już teraz przy zamówieniu 1000 zł otrzymasz 10% rabatu

Regulamin

 

 

Regulamin Sklepu Internetowego

Rozdział 1
Definicje

§ 1

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca - firma Mariusz Pętlak „M & P” Profesjonalne Usługi Remontowo Budowlane z siedzibą w Warszawie (03-214), przy ul. Krasnobrodzkiej 4 lok. 35; adres strony internetowej: www.parkietypetlak.pl; adres e-mail: sklep@parkietypetlak.pl; NIP: 5242501659, REGON: 140067145, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej. Działalność gospodarcza prowadzona jest również pod dodatkowymi adresami wykonywania działalności gospodarczej:
  ul. Bartycka 20/24, paw. 11A, 00-716 Warszawa oraz ul. Witebska 4, 03-507 Warszawa.

 2. Sklep Internetowy - serwis internetowy dający możliwość zamawiania Towarów przez Internet, działający pod adresem www.parkietypetlak.pl.  

 3. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą oraz dokonująca zakupu Towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 4. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz dokonująca zakupu Towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 5. Towar – produkt oferowany przez Sprzedawcę przeznaczony do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 6. Dowód zakupu – dokument wystawiony przez Sprzedawcę, potwierdzający dokonanie zakupu. Może nim być paragon fiskalny lub faktura VAT.

 7. Koszyk – funkcja Sklepu Internetowego, umożliwiająca Klientowi/ Konsumentowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia,
  w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, wpisywanie numeru bonu lub karty rabatowej.

 8. Punkt odbioru - dodatkowe adresy wykonywania działalności gospodarczej Sprzedawcy: ul. Bartycka 20/24, paw. 11A, 00-716 Warszawa, pod którymi możliwy jest odbiór osobisty zamówionego za pośrednictwem Sklepu Internetowego Towaru.

 9. Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat konkretnego Towaru. 

 10. Konto użytkownika – zabezpieczony hasłem i loginem nadanym indywidualnie przez Klienta/Konsumenta zasób dostępu do funkcji Sklepu Internetowego umożliwiający przeglądanie składanych przez siebie zamówień w przyszłości oraz dokonywanie zakupów Towarów w przyszłości bez konieczności każdorazowego wpisywania swoich danych identyfikujących go.

 11. Przelewy24 – system świadczący usługi w zakresie płatności internetowych będący własnością DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-327),
  ul. Kanclerska 15, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, zarejestrowana
  w Sądzie Rejonowym Poznań, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 000030651. Operatorem kart płatniczych w ramach systemu Przelewy24 jest
  firma  PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 12. Regulamin – niniejszy dokument, normujący zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, będący integralną częścią umowy zawieranej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem lub Sprzedawcą a Konsumentem.

  Rozdział 2
  Postanowienia ogólne

  § 2

 1. Sprzedawca będzie porozumiewał się z Klientem/Konsumentem za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość:

  1. poczty elektronicznej, po stronie Sprzedawcy: sklep@parkietypetlak

  2. numery telefonu:

   1. telefon komórkowy 508 346 669 (opłata za połączenie wg taryfy operatora),

   2. telefon stacjonarny 22 629 25 35 (opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora).

 2. Warunkiem zamówienia Towaru i przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest wypełnienie formularza zawierającego dane kontaktowe i dane do wysyłki zamawianego przez Klienta/Konsumenta Towaru oraz akceptacja Regulaminu
  i Polityki cookies.

 3. Treść Regulaminu oraz Polityki cookies dostępna jest w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie Sklepu Internetowego.

 4. Przy dokonywania zakupu Towaru w Sklepie Internetowym Klient/Konsument zobowiązany jest do wypełnienia formularza, gdzie potwierdza zaznaczając odpowiednie pole w formularzu, iż zapoznał się z treścią Regulaminu.

 5. Klient/Konsument ma zakaz za pośrednictwem Sklepu Internetowego
  do dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

  § 3

 1. Oferta Sklepu Internetowego obowiązuje wyłącznie na terenie Polski.

 2.  Zamówienia w Sklepie Internetowym realizowane są wyłącznie na terenie Polski.

 3. Zamówienia należy składać w języku polskim.

 4. Do rozpoznawania i rozstrzygania spraw objętych i nieobjętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mieć będą wyłącznie przepisy prawa polskiego.

   

  Rozdział 3
  Warunki techniczne Sklepu Internetowego

  § 4

 1. Do poprawnego działania Sklepu Internetowego niezbędny jest komputer, dowolna przeglądarka internetowa, dostęp do internetu oraz posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej e-mail.

 2. Konto e-mail jest niezbędne do dokonania zakupu Towaru.

 3. Sklep Internetowy przechowuje pliki cookies na komputerze Klienta/Konsumenta w celu utrzymania sesji, dzięki której Klient/Konsument może płynnie poruszać się po każdej stronie Sklepu Internetowego, nie tracąc przy tym zapisanych Towarów w Koszyku oraz w celu tworzenia statystyk oglądalności Sklepu Internetowego. Więcej informacji o plikach cookies znajduje się w Polityce cookies dostępnej na stronie Sklepu Internetowego oraz w siedzibie Sprzedawcy.

  Rozdział 4
  Cena i właściwości Towaru w odniesieniu do Konsumenta

  § 5

 1. Ceny Towaru zamieszczone na Stronie produktowej: 

  1. zawierają podatek VAT,

  2. podawane są w złotych polskich, 

  3. nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki. Koszty wysyłki dostępne są każdorazowo w funkcji Sklepu Internetowego -  Koszyk (patrz pkt 3 poniżej).  

 2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Towaru podana w Koszyku w chwili składania zamówienia przez Konsumenta na stronie Sklepu Internetowego.

 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest
  w Koszyku, po dokonaniu przez Konsumenta wyboru formy dostawy Towaru oraz formy płatności. 

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów. Zmiana ceny Towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

   § 6

  W przypadku wątpliwości co do prezentowanego w Sklepie Internetowym Towaru
  i jego właściwości Konsument może zasięgnąć informacji od Sprzedającego
  za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji wskazanych w §2 ust. 1 lit. b.

  Rozdział 5
  Cena i właściwości Towaru w odniesieniu do Klienta

  § 7

 1. Ceny Towaru zamieszczone na Stronie produktowej: 

  1. zawierają podatek VAT,

  2. podawane są w złotych polskich, 

  3. nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki. 

 2. Towary są sprzedawane po cenach obowiązujących w dniu wysyłki, które mogą być odmienne od cen pierwotnie podanych na Stronie produktowej.  O każdej zmianie ceny Towaru Sprzedawca poinformuje Klienta przed wystawieniem Dowodu zakupu.

 3. Do ceny Towaru należy doliczyć koszty dostawy, które uzależnione
  są od wybranego sposobu dostawy i płatności.

 4. Sprzedawca zachowuje prawo własności Towaru do momentu otrzymania pełnej zapłaty od Klienta z tytułu zamówienia.

 5. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

  § 8

 1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań aby wszelkie opisy i specyfikacje Towaru były prawidłowe, jednak Sprzedawca zastrzega sobie prawo do sprostowania lub zmiany tych informacji bez powiadamiania Klienta.

 2. Sprzedawca nie udziela gwarancji, że Towar nadaje się do innych celów niż określone na Stronie produktowej

  Rozdział 6
  Warunki składania i realizacji zamówienia w Sklepie Internetowym

  § 9

 1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 2. Klient/Konsument może składać zamówienia na Towar dostępny
  w asortymencie Sklepu Internetowego przez 7 (siedem) dni w tygodniu
  i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

 3. Klient/Konsument po wejściu do Sklepu Internetowego, składa zamówienie, wskazując na Towar, którym jest zainteresowany, przez wskazanie na Stronie produktowej zamawianej ilości Towaru oraz wybór polecenia „dodaj do koszyka”.

 4. Klient/Konsument w Koszyku:

  1. Określa sposób dostarczenia przez Sprzedawcę Towaru lub wskazuje na odbiór Towaru w Punkcie odbioru,

  2. Określa dogodny sposób płatności za Towar,

  3. Potwierdza zamówienie.

   § 10

 1. Klient/Konsument może również założyć w Sklepie Internetowym Konto użytkownika.

 2. Do założenia Konta użytkownika niezbędne jest wpisanie swojego loginu (pseudonimu) oraz nadanie hasła do logowania w przyszłości, celem identyfikacji Klienta/Konsumenta.

 3. Założenie Konta użytkownika w Sklepie Internetowym jest nieodpłatne.

 4. W Koncie użytkownika gromadzone są dane oraz informacje
  o Kliencie/Konsumencie dotyczące jego działań w Sklepie Internetowym. Świadczenie usług w ramach Konta użytkownika ma charakter bezterminowy. Klient/Konsument ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą ze Sprzedawcą dotyczącą Konta użytkownika, w każdym czasie poprzez przesłanie inwokacji o wypowiedzeniu za pośrednictwem kanału komunikacji wskazanego w §2 ust. 1 lit. b. ppkt. ii. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sprzedawca jest
  w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta/Konsumenta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

   

   

  § 11

 1. Po wyborze w Sklepie Internetowym wszystkich interesujących Towarów, Klient/Konsument klika na polecenie „Koszyk”,

 2. Po weryfikacji zgodności zawartości Koszyka z oczekiwaniami należy rozpocząć proces składania zamówienia poprzez wypełnienie kolejno następujących opcji:

  1. Dostawa - należy wybrać jedną z dostępnych metod i kosztów przesyłki Towaru do Klienta/Konsumenta lub wskazać chęć odbioru Towaru
   w Punkcie odbioru używając opcji „odbiór osobisty”. Domyślnie Sprzedawca wysyła Towar za zapłatą przy jego odbiorze (za pobraniem) za pośrednictwem przesyłki kurierskiej. Klient/Konsument może wybrać inny sposób dostawy i płatność przelewem przed wysyłką Towaru.
   Zamówione w Sklepie Internetowym Towary dostarczane są przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). Dostępne są następujące metody dostawy:

   1. Paczka kurierska pobraniowa, dostarczana za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub UPS. Płatność za Towar dokonuje się do rąk doręczającego kuriera w chwili dostawy Towaru. 

   2. Paczka kurierska dostarczana, za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub UPS. Płatność za Towar dokonuje się przed dostawą Towaru.

   3. Paczka pocztowa priorytetowa, dostarczana za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. Płatność za Towar dokonuje się przed dostawą Towaru.

   4. Przesyłka pocztowa ekonomiczna, dostarczana za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. Płatność za Towar dokonuje się przed dostawą Towaru.

                      a.1 W przypadku niektórych rodzajów Towaru, Sprzedawca zastrzega sobie  
                          prawo do ograniczenia określonych opcji dostawy.

  2. Płatność - W przypadku wyboru przez Klienta/Konsumenta innego sposobu dostawy, niż domyślna przesyłka za pobraniem (płatność przy odbiorze), w tym miejscu, udostępnia się wybór metod płatności. Poprzez Sklep Internetowy istnieje możliwość zapłaty:

   1.  Kartą płatniczą za pośrednictwem systemu Przelewy24.

   2. Przelewem online za pośrednictwem systemu Przelewy24.

   3. Przelewem bankowym, forma płatności dla Klientów/ Konsumentów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Numer i dane rachunku bankowego Sprzedawcy do dokonania zapłaty przelewem zostanie wyświetlony po potwierdzeniu realizacji zamówienia.

                     b.1 W przypadku niektórych rodzajów Towaru, Sprzedawca zastrzega sobie  
                          prawo do ograniczenia określonych opcji płatności.

  3. Koszty – w tej części Sklepu Internetowego Klient/Konsument jest informowany o całkowitych kosztach zamówienia (koszty Towaru wraz z kosztami dostawy).

  4. Uwagi do zamówienia - na tym etapie można do zamówienia dołączyć swoje uwagi, sugestie lub pytania.

  5. Logowanie – formularz umożliwiający zalogowanie Klienta/Konsumenta  do Sklepu Internetowego pod warunkiem posiadania przez niego loginu
   i hasła.

  6. Dane płatnika – Należy wskazać czy zamawiający jest Klientem (firma) czy Konsumentem (Klient indywidualny), następnie należy wskazać dane adresowe (opcjonalnie dane niezbędne do wystawiania faktury) oraz dane kontaktowe Klienta/Konsumenta. W tej części Sklepu Internetowego można również wskazać inny adres do wysyłki Towaru. Należy również zaakceptować Regulamin oraz Politykę cookies.  

  7. Przejdź do zamówienia – po kliknięciu pojawi się ekran, na którym zostanie wyświetlony zamawiany Towar oraz dane o kosztach i wysyłce Towaru. Po weryfikacji informacji należy kliknąć polecenie „Zamów”.

  8. Zamów – Kliknięcie „Zamów” jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia z obowiązkiem zapłaty. Zamówienie z tej pozycji Sklepu Internetowego można wydrukować lub pobrać w pliku pdf. Na tym poziomie zostaną również wyświetlone dane kontaktowe Sprzedającego oraz numer rachunku bankowego.

 3. Po złożeniu zamówienia, na adres e-mail podany przez Klienta/Konsumenta automatycznie wysyłany jest ze Sklepu Internetowego e-mail
  z informacjami o złożonym zamówieniu.

 4. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Klient/Konsument zostanie poinformowany za pośrednictwem podanego przez niego adresu e-mail o przyjęciu zamówienia przez Sprzedawcę.

  § 12
  Czas i miejsce realizacji zamówienia, zawarcie umowy, termin zapłaty

 1. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

 2. Umowa zawarta pomiędzy Klientem/Konsumentem a Sprzedawcą dotycząca zakupu danego Towaru w Sklepie Internetowym ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia.

 3. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem Towaru  jest adres dostawy wskazany przez Klienta/Konsumenta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klienta/Konsumenta, w których miejscem spełnienia świadczenia jest Punkt odbioru.

 4. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności produktu
  w magazynie Sprzedawcy i nie może być dłuższy, niż 30 dni licząc od chwili przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.

 5. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych Towarów, składających się na jedno zamówienie, Sprzedawca może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Konsumentowi  przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie.
  W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

 6. Na Stronie produktowej każdego Towaru wskazany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia, liczony jako dni robocze tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z Towarem lub w jakim czasie Towar będzie dostępny w Punkcie odbioru. Termin realizacji zamówienia,
  to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. 

 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta/Konsumenta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

 8. W stosunku do Klienta Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia wynikające z niemożności realizacji zamówienia, spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez czynniki pozostające poza kontrolą Sprzedawcy, 
  w szczególności wojnę, zamieszki, interwencje rządu, awarię, opóźnienia
  w transporcie, spory pracownicze, pożar, powódź lub siłę wyższą.

 9. W przypadku wyboru przez Klienta/Konsumenta innego sposobu dostawy, niż wysyłka za zapłatą przy odbiorze Towaru (za pobraniem), czas realizacji zamówienia podany na Stronie produktowej liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy kwotą, na jaką opiewa zamówienie.

 10. Klient/Konsument zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony Towar,
  w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

  Rozdział 7
  Odstąpienie od umowy przez Konsumenta

  § 13

 1. Konsumentmoże w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z zastrzeżeniem dodatkowych kosztów, związanych z wybraniem przez Konsumenta sposobu dostawy Towaru innego, niż najtańszy oferowany przez Sprzedającego.

 2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedającego.

 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się z chwilą objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. W przypadku Towaru dostarczanego partami lub osobno
  w różnych przesyłkach od objęcia przez Konsumenta w posiadanie ostatniego dostarczonego Towaru.

 4. Do zachowania terminu, o którym mowa w §13 ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem pocztą lub za pośrednictwem kanału komunikacji, o którym mowa w §2 ust. 1 lit. a

 5. Po otrzymaniu oświadczania o odstąpieniu, Sprzedawca prześle Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Potwierdzenie zostanie przesłane w tej samej formie, w jakiej Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu (drogą pocztową lub mailową)

 6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą

 7. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca potwierdził przyjęcie zamówienia (§11 ust. 4 Regulaminu), zamówienie przestaje wiązać.

 8. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta
  o odstąpieniu od umowy, ma obowiązek zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru,
  z zastrzeżeniem, iż zwrot zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie określi w oświadczeniu o odstąpieniu inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla żadnej ze stron z żadnymi dodatkowymi kosztami.

 9. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

 10.  Sprzedawca zastrzega sobie, iż wstrzyma się ze zwrotem płatności, o których mowa w §13 ust. 8 do czasu otrzymania od Konsumenta zwrotu Towaru,
  o którym mowa w §13 ust. 9.

 11.  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.  

  Rozdział 8
  Odstąpienie od umowy przez Klienta

  § 14

  Sprzedawca nie przewiduje możliwości odstąpienia Klienta od umowy ani od zapłaty za zamówiony przez niego Towar, który został dostarczony przez Sprzedawcę, za wyjątkiem przypadków przewidzianych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

   

  Rozdział 9
  Reklamacje składane przez Konsumenta

  § 15

 1. Towary mogą posiadać gwarancję producenta, importera obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość Towarów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do Towarów oraz na stronach internetowych producentów.

 2. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, jeżeli Towar w chwili jego wydania jest niezgodny z umową; w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem roku od wydania Towaru domniemywa się, że istniała ona
  w chwili wydania.

 3. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania mu danego Towaru, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonego Towaru z umową, zawiadomi Sprzedawcę
  o stwierdzonej niezgodności. 

 4. Sprzedawca w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. Jeśli Sprzedawca nie odpowie Konsumentowi w wyżej oznaczonym terminie, jest to równoznaczne z uznaniem reklamacji.

 5. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową Konsument może:

  1.  żądać doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę chyba, że naprawa jest niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

  2. żądać wymiany na Towar nowy, chyba że wymiana jest niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

  3. żądać obniżenia ceny, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedającego.

  4. odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedającego.

 6. Nieodpłatność naprawy i wymiany w rozumieniu ustępu 5 lit. a oznacza,
  że Sprzedawca ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez Konsumenta, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.

 7. Reklamowany Towar należy przesłać lub dostarczyć na następujący adres:
  ul. Bartycka 20/24, paw. 11A, 00-716 Warszawa.

Rozdział 10
Reklamacje składane przez Klienta

§ 16

 1. Towary mogą posiadać gwarancję producenta, importera obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość Towarów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do Towarów oraz na stronach internetowych producentów.

 2. Klient nabywający Towar ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego Towaru.

 3. Towar reklamowany z zastrzeżeniem ustępu 1 musi być zwrócony w stanie
  w jakim się znajdował w momencie dostawy do Klienta. W razie wątpliwości za Towar będący w stanie w jakim się znajdował w momencie dostawy do Klienta nie uznaje się Towaru:

  1. w nie oryginalnym opakowaniu,

  2. w oznaczonym lub uszkodzonym opakowaniu,

  3. podlegającego zużyciu,

  4. z brakującą dokumentacją dotyczącą rękojmi/gwarancji;  

 4. Wady Towaru zostaną uwzględnione przez Sprzedawcę w następujących przypadkach:

  1. uszkodzenie lub utrata Towaru nastąpiła podczas przewozu,

  2. występuje niedobór Towaru, a Klient powiadomił o tym fakcie Sprzedającego w terminie 48 godzin od daty dostawy.

 5. Z zastrzeżeniem ustępu 2 i 3 Towar zostanie wymieniony, gdy jego wadliwość zostanie dowiedziona Sprzedawcy w sposób niebudzący wątpliwości.

 6. Sprzedawca nie uwzględnia roszczeń o zwrot poniesionych wydatków, naprawienia szkody lub innej straty lub szkody następczej, a wszelka odpowiedzialność w tym zakresie jest w sposób wyraźny wyłączona.

 7. Klient zwraca reklamowany Towar na swój koszt.

 8. Wszelkie niezgodności w Dowodzie zakupu muszą być zgłoszone w formie pisemnej Sprzedawcy w terminie 14 dni od daty wystawienia Dowodu zakupu .

 9. Reklamacje będą rozpatrywane po dostarczeniu wadliwego Towaru wraz
  z Dowodem zakupu.

 10. Termin na rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę wynosi 30 dni.

 11. Wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.

  Rozdział 11
  Ochrona danych osobowych

  § 17

 1. Klient/Konsument wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych przez niego w procesie składania i realizacji zakupu Towaru w Sklepie Internetowym.

 2. Podanie danych osobowych przez Klienta/Konsumenta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta/Konsumenta zakupów w Sklepie Internetowym.

 3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez Sprzedawcę i nie będą nikomu udostępniane, za wyjątkiem organów wskazanych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926).

 4. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem/Konsumentem i wykonywania umów sprzedaży Towaru zamówionego przez Klienta/Konsumenta w Sklepie Internetowym.

 5. Sprzedawca uzyskując odrębną zgodę Klienta/Konsumenta może przetwarzać jego dane osobowe w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Konsumentowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

 6. Klient/Konsument ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. W tym calu należy się zwrócić do Sprzedawcy za pośrednictwem jego adresu e-mail.

Rozdział 12
Jurysdykcja

§ 18

 1. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu w stosunkach między Sprzedawcą a Klientem strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Sprzedawcy.

 2. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu w stosunkach między Sprzedawcą a Konsumentem strony poddają rozstrzygnięciu sądom właściwym według obowiązujących przepisów prawa.

 3. Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej
  w Warszawie.

  Rozdział 13
  Postanowienia końcowe

  § 19

 1.  Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. 

 2. Dostępność informacji o Towarze na stronach Sklepu Internetowego nie oznacza dostępności tego Towaru i możliwości realizacji zamówienia. 

 3. Sprzedawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji lub koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.

 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy:

  1. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r, poz. 827),

  2. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami).

   § 20

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

 2. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego regulaminu.

 3. Zamówienie złożone przez Klienta/Konsumenta  przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 4. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia
  o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późniejszymi zmianami)

 5. Niniejszy Regulamin został opublikowany i wchodzi w życie z dniem
  25 grudnia 2014 r.

   

   

                                                                                         Załącznik nr 1

  OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

 

 

(miejscowość)

 

(data)

 

 

 

 

(Dane klienta: imię i nazwisko, adres, telefon)

 

 

Mariusz Pętlak „M & P” Profesjonalne Usługi Remontowo Budowlane z siedzibą w Warszawie (03-214), przy ul. Krasnobrodzkiej 4 lok. 35 adres do korespondencji:
ul. Bartycka 20/24, paw. 11A, 00-716 Warszawa

 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) odstępuję od umowy zawartej dnia …...………….… dotyczącej sprzedaży Towarów:

Lp.

Nazwa Towaru

Zwracana ilość

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednocześnie proszę o zwrot kwoty …………………………………………….……….. zł

¨[*] na rachunek bankowy prowadzony w Banku ……………………………………   numer:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¨* którą odbiorę osobiście dnia ………………………………… w Punkcie odbioru (ul. Bartycka 26, paw. 84, 00-716 Warszawa)

 

Zwrot otrzymanego towaru:

¨** Zwracam jednocześnie Towar wskazany powyżej w stanie niezmienionym następujące Towary objęte przedmiotową umową

¨** Zobowiązuje się do zwrotu Towaru wskazanego powyżej w terminie 14 dni na adres korespondencyjny Sprzedawcy.

Sprzedawca zastrzega sobie, iż wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania od Konsumenta Towaru w zakresie, którego odstępuje on od umowy.

 

 

……………………………………………..

Czytelny podpis klienta[*]Właściwe zaznaczyć. Brak wyboru sposoby zwrotu kwoty skutkować będzie zwrotem w tej samej formie, w jaki Konsument dokonał zapłaty.

** Właściwe zaznaczyć